ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα τετραώροφη με Υπόγειο   
Διεύθυνση  : Τοφάλου 3 και Αγίου Διονυσίου Πάτρα
Περιοχή    : Αγιος Διονύσιος  
Ιδιοκτήτης   : Ιωάννης και Κωνσταντίνα Παντελή
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Φεβρουάριος 1996 - Μάρτιος 1996
Χρόνος Κατασκευής   : Αύγουστος 1996 – Δεκέμβριος 1997 
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 300 m2