ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα Διώροφη με Πυλωτή και Υπόγειο
Διεύθυνση  : Νάξου 20-22 Πάτρα  
Περιοχή    : Αγιος Γεώργιος Λάγγουρα  
Ιδιοκτήτης   : Ελένη Χαϊδευτού - Ρεντζή  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Ευθύμιος Μουγγολιάς - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Μάϊος 2005 - Σεπτέμβριος 2005  
Χρόνος Κατασκευής   : Οκτώβριος 2005 - Ιανουάριος 2007
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 300 m2