ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα διώροφη με Πυλωτή και τμήμα Υπογείου 
Διεύθυνση  : Σακελλαρίου και Μαρίκας Κοτοπούλη
Περιοχή    : Εξω Αγυιά  
Ιδιοκτήτης   : Παναγιώτης Μπούσιας  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιανουάριος 2004 - Μάρτιος 2004  
Χρόνος Κατασκευής   : Απρίλιος 2004 – Δεκέμβριος 2004 
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 320 m2