ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Βιοτεχνικά κτήρια    
   
Είδος       : Βιοτεχνία πλεκτών  
Διεύθυνση  : Καλλιθέα Δήμου Μεσσάτιδος  
Περιοχή    : Μανωλιά  
Ιδιοκτήτης   : Αναστάσιος Τσιμπουξής  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιούλιος 1994 - Δεκέμβριος 1994  
Χρόνος Κατασκευής   : Ιανουάριος 1995 – Ιούλιος 1995  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 700 m2