ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Ειδικά κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή παλαιού θαλάμου συντήρησης νωπών αλιευμάτων
Διεύθυνση  : Ιχθυόσκαλα Πάτρας  
Περιοχή    : Αγιος Ανδρέας  
Ιδιοκτήτης   : Εταιρια Αναπτύξεως Αλιείας ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.
   
Ανάδοχος : Σταύρος Σταυρίδης - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Κατασκευής  : Μάϊος 1998 - Ιούνιος 1998  
Συνολική  Επιφάνεια   10 m2