ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Ειδικά κτήρια    
   
Είδος       : Κατασκευή ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 18 ton 
  από οπλισμένο σκυρόδεμα   
Περιοχή    : ΒΙ.ΠΕ.  Πάτρας  
Ιδιοκτήτης   : Alucan A.E.  
   
Κατασκευή : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Κατασκευής  : Οκτώβριος 1991 - Δεκέμβριος 1991